آپلیکیشن مدرسه سهیل و سارا

اپلیکیشن اندروید مدرسه سهیل و سارا
ارتباط معلمین با دانش آموزان
ارتباط دانش آموزان با معلمین
اطلاع اولیا از وضع دانشآموز
اطلاع اولیا از نحوه حل تمرین های دانش آموزان
اطلاع اولیا از اخبار مدارس

دسته‌بندی‌ها:
مشتری یزدانپناه