اپ خدمات دانشجویی

سیستم کامل دریافت خدمات از کارفرمایان
سیستم جذب نویسنده و انجام دهنده پروژه ها
اشراف کامل کارفرما به پروژه سپرده شده
امکان دریافت پیش پرداخت
قابل تعیین مبلغ پیش پرداخت و مبلغ نهایی
امکان سفارش گیری در بخش های متفاوت
مجهز به سیستم پرداخت درون برنامه ای

دسته‌بندی‌ها:
مشتری جناب بهاالدینی