سامانه انتظامی جامعه پزشکی

طرح اولیه سامانه انتظامی جامعه پزشکی (ساپ) در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ توسط تیم فناوران نوین جهانی با هدف بهبود فرایند رسیدگی به پرونده های نظام پزشکی با فریمورک سیمفونی ساخته و تحویل داده شد.

این طرح در مراحل بعدی توسط مهندس محمد صادق روحانی( شرکت هیراد رایان )  تکمیل و توسعه داده شد.

 

دسته‌بندی‌ها:
مشتری نظام پزشکی